Vodovod, kanalizace a ČOV

V obci Velenka se podařilo zrealizovat a uvést do provozu doposud největší investiční akci – projekt „vodovodu, kanalizace a ČOV".

Projekt byl realizován za finanční podpory fondů Evropské unie prostřednictvím operačního programu životní prostředí:

   Předmětem projektu je výstavba oddílné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Velenka. Jedná se o výstavbu nové stokové sítě pro neškodné odvádění splaškových odpadních vod od 320 trvale žijících obyvatel. Odpadní vody budou kanalizací svedeny na nově vybudovanou ČOV. Je navržena kombinace gravitační splaškové kanalizační sítě a výtlačných řadů. Poloha kanalizačních stok je určena
bytovou zástavbou. Rozmístění čerpacích stanic je dáno spádovými poměry v dané lokalitě.
Splaškové vody budou čištěny na nově vybudované ČOV, která je navržena jako mechanicko - biologická s kapacitou 350 EO.
Realizací projektu lze předpokládat snížení znečištění vodního toku Velenský potok, který je pod obcí Velenka součástí součástí Evropsky významné lokality Slatinná louka u Velenky (kód lokality CZ0212021).

Projekt řeší výstavbu vodovodních řadů v obci Velenka. Stavba vodovodu je situována v katastrálních územích Velenka a Hradištko u Sadské. Navržená ATS je umístěna na pozemku p.č. 331/52 v k.ú. Velenka.Navrhovaný systém zajistí dodávku vody do spotřebiště v dostatečných kapacitních i tlakových poměrech v souladu s platnými předpisy. Vodovodní řady jsou navrženy jako gravitační plastové PE 100, PN 10 o rozměrech d90 (90x5,4), SDR 17 v celkové délce 1 304,1 m a d63 (63x5,8), SDR 11 v celkové délce 2 369,3 m. 

Projekt byl realizován také za finanční podpory Středočeského kraje:

  • Kofinancování projektu „kanalizace a ČOV Velenka“ podpořeného z OPŽP – reg. č. projektu: ISF/ŽIV/039025/2019
  • Kofinancování projektu „kanalizace a ČOV Velenka“ podpořeného z OPŽP – reg. č. projektu: ISF/ŽIV/042439/2020
  • Spolufinancování projektu „kanalizační přípojky v obci Velenka“ – reg.č. FŽP/DVP/040001/2020
  • Kofinancování projektu „vodovod Velenka"  podpořeného z OPŽP - reg.č. projektu: ISF ISF/ŽIV/044810/2021