Dobrovolní hasiči

Sbor dobrovolných hasičů ve Velence a mladí hasiči

Sbor dobrovolných hasičů ve Velence a mladí hasiči

 

Sbor dobrovolných hasičů Velenka byl založen v roce 1906 a v současnosti má přibližně 100 členů, z nichž je ale téměř polovina mladší osmnácti let. Sbor je pobočným spolkem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které je největší dobrovolnickou organizací v ČR, co do počtu dospělých členů i  mládeže. Činnost sboru by se dala rozčlenit do několika oblastí.

Prapůvodní funkcí je práce na úseku dobrovolné požární ochrany, kdy se ze členů našeho spolku rekrutují členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH), jejímž zřizovatelem je obec Velenka, a kteří při splněné zdravotní a odborné způsobilosti vyjíždí k zásahu v případě požáru, živelné pohromy, technické pomoci atd. Ani činnost spolku samotného však nelze opomenout. Spolek pravidelně čistí obecní požární nádrž, pomáhá občanům např. při opravách střech nebo kácení stromů, které bezprostředně neohrožují životy a majetek občanů a nevyžadují tedy zásah jednotek. Spolek má rovněž školeného preventistu, který má na starosti oblast protipožární prevence.

Důležitou složkou činnosti je pak funkce kulturní. Náš sbor tradičně pořádá hasičský ples, masopustní průvod masek, zábavy a v neposlední řadě od roku 2010 i netradiční hasičskou soutěž zvanou Velenkiáda. Podílíme se rovněž na pořádání dětského dne a dalších akcí v obci.

Těžiště aktivity našeho sboru však v poslední době leží v oblasti výchovy hasičské mládeže. Kolektiv a sportovní oddíl mladých hasičů SDH Velenka se začal formovat již v roce 1999 a v současnosti čítá přibližně 40 dětí od 3 do 18 let z Velenky a okolních obcí.

Mladí hasiči jsou jedinou organizovanou pravidelnou zájmovou aktivitou, které se děti v malé obci s přibližně 350 obyvateli mohou věnovat. Činnost mladých hasičů je pestrá a všestranná, zahrnuje sport i volnočasové aktivity.

Hasičský sport v sobě spojuje atletiku (běh, překážky) a praktické dovednosti (zručnost, práce s technikou a hasičským nářadím).

V rámci kolektivu mladých hasičů pak děti získávají další dovednosti a vědomosti (zdravověda, topografie, požární ochrana, střelba, poznávání přírody, uzlování, ochrana obyvatelstva, brannost).

Kromě nespočtu soutěží, sportovních tréninků a volnočasových schůzek organizujeme během roku i mnoho dalších společných volnočasových akcí, jako jsou výlety, filmové noci, letní stanování, lyžařský a vodácký kurz atd. Nejde totiž jen o dobré soutěžní výsledky, ale také o smysluplné a aktivní využití volného času dětí.

Naše soutěžní výsledky však v žádném případě nejsou v pozadí. V okrese Nymburk patříme ve všech věkových kategoriích mládeže již mnoho let ke špičce a v posledních letech naši svěřenci pravidelně obsazují přední příčky i v soutěžích krajských, republikových i mezinárodních.

Mnohaletá práce s mládeží pak nese své ovoce nejen v omlazení JSDH obce díky členům, které jsme z mladých hasičů vychovali, ale také ve sportovní činnosti dospělých, kde družstva mužů a žen našeho sboru v posledních letech rovněž obsazují přední místa v soutěžích v rámci okresu Nymburk a ženy reprezentují i v soutěžích krajských.

Ing. Jan Novák, vedoucí mládeže SDH Velenka, tel. 607 892 391

Aktuální informace o naší činnosti najdete sociálních sítích Facebook a Instagram, výroční a další videa z naší činnosti najdete na Youtube

 

 

Datum vložení: 3. 7. 2018 18:56
Datum poslední aktualizace: 7. 7. 2024 16:28
Autor: admin prevod